REGULAMIN I GWARACJA

Poniższy Regulamin określa warunki zakupu oraz sposób składania reklamacji w sklepie internetowym www.mebleexotica.pl prowadzonego przez firmę Meble EXOTICA Mirosław Pala z siedzibą w Niwkach Kraszowskich 12, 56-513 Międzybórz.

1. DEFINICJE

Meble EXOTICA: Meble EXOTICA Mirosław Pala z siedzibą w Niwkach Kraszowskich 12, 56-513 Międzybórz

Numer Nip: 6191261825

Numer Regon: 369105121

Magazyn: Magazyn Meble EXOTICA, Niwki Książęce 13, 56-513 Międzybórz

Adres Email: mebleexotica@gmail.com

Strona WWW.: www. meble.pl

Telefon: + 48 606 600 148

Klient: Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Umowa: Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Meble EXOTICA

Zamówienie: Zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem telefonu, strony internetowej, na adres email lub bezpośrednio.

Produkt: Produkt znajdujący się aktualnie w ofercie Meble EXOTICA i podlegający sprzedaży.

Wada: Zmiana cech produktu wynikająca z użycia nieodpowiedniego lub złej jakości materiału albo niewłaściwego lub złej jakości wykonania

Cena: Cena Brutto sprzedaży, cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.

Płatność: zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;

Dowód Zakupu: Faktura vat, paragon fiskalny, potwierdzenie przelewu bankowego .

Kurier: Przewoźnik, który w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa przewozi za wynagrodzeniem Produkty

Firma Transportowa: Przewoźnik, który w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa przewozi za wynagrodzeniem Produkty .

Koszty dostawy: koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Złożenie Zamówienia na Produkty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Reklamacji.
 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Reklamacji przed złożeniem Zamówienia i jest związany wszystkimi postanowieniami obowiązującymi na dzień zawarcia Umowy.
 3. Meble Exotica dokłada wszelkich starań aby oferowane przez nią Produkty były najwyższej jakości oraz wolne od wad. Gdyby jednak pomimo dochowania przez Meble EXOTICA należytej staranności pojawiły się uzasadnione żądania Klienta do usunięcia wad to postępowanie reklamacyjne będzie się odbywać wedle zasad określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Reklamacji.
 4. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Reklamacji stosuje się do rękojmi za wady w takim zakresie, w jakim rękojmia ta nie jest uregulowana odrębnymi przepisami.
 5. Niniejsze Ogólne Warunki Reklamacji czynią zadość obowiązkowi informowania Klienta o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących Produktu.

3. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI  MEBLE EXOTICA

 1. Meble EXOTICA ponosi odpowiedzialność wobec Klienta jeżeli sprzedany Produkt ma Wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność zgodną z jego przeznaczeniem oraz jeżeli Produkt został wydany Klientowi w stanie niezupełnym. Meble EXOTICA ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie za Wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie (tzw. wady ukryte )
 2. Meble EXOTICA nie ponosi odpowiedzialności za wady, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na stronę klienta. Przejście niebezpieczeństwa następuje z chwilą wydania Produktu Klientowi, a w razie sprzedaży na odległość za pośrednictwem Kuriera czy firmy Transportowej z chwilą wydania Produktu Kurierowi czy firmie Transportowej.
 3. Za wady nie uznaje się takich zmian w produkcie, które są wynikiem jego naturalnego zużycia, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej pielęgnacji, powstałych po jakichkolwiek przeróbkach, zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonywanych bez zgody i wiedzy Meble EXOTICA, działania siły wyższej (pożar, powódź itp.),a także za uszkodzenia powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Klienta lub innego użytkownika.
 4. Meble EXOTICA nie ponosi odpowiedzialności za wady, o których istnieniu Klient wiedział w chwili zawarcia umowy. Klient traci także uprawnienia z rękojmi jeżeli nie zadbał z należytą starannością o Produkt , i nie zgłosił niezwłocznie Meble EXOTICA istnienia wady.
 5. Meble EXOTICA ponosi odpowiedzialność za Wady wyłącznie do wysokości Ceny sprzedanego Produktu z chwilą jego wydania Klientowi.
 6. W razie niewykonania przez Klienta obowiązków określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Reklamacji z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa , Meble EXOTICA może odpowiednio zmniejszyć swoją odpowiedzialność, jeżeli niewykonanie to przyczyniło się do zwiększenia Wady lub uniemożliwiło Meble EXOTICA ustalenie przyczyn powstania Wady.

4. POSTĘPOWANIE W RAZIE USZKODZENIA PRZESYŁKI W SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚC ZA POŚREDNICTWEM KURIERA CZY FIRMY TRANSPORTOWEJ.

 1. Meble EXOTICA nie ponosi odpowiedzialności za Wady powstałe w trakcie i w wyniku przewozu Produktu przez Kuriera lub  firmy Transportowej. Szkody powstałe w ten sposób uznaje się za powstałe w wyniku okoliczności za które Meble EXOTICA nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Klient przed odebraniem przesyłki z Produktem  ma obowiązek dokładnie sprawdzić w obecności kuriera/firmy transportowej stan zewnętrzny oraz wewnętrzny  przesyłki  , jej opakowanie oraz sprawdzić czy stan przesyłki (ilość, waga, rozmiar, kolor) jest zgodny z danymi podanymi na liście przewozowym czy fakturze zakupu
 3. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia stanu zewnętrznego przesyłki, jej opakowania lub samego Produktu powstałego w wyniku przewozu Klient ma obowiązek w obecności Kuriera sporządzić w formie pisemnej protokół szkody. Protokół szkody powinien zostać podpisany przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną do odbioru przesyłki przez kuriera/firmę transportową.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące niekompletności oraz uszkodzeń przesyłki będą zgłaszane pisemnie lub za pośrednictwem poczty email na adres mebleexotica@gmail.com niezwłocznie lub w nieprzekraczalnym terminie do 7 dnia kalendarzowego od dnia odbioru przesyłki, pod rygorem utraty praw roszczeń wobec Meble EXOTICA.

5. ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI

 1. Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu są rzeczywistym, odzwierciedleniem produktu niemniej jednak służą wyłącznie prezentacji. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć Towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.
 2. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. W celu złożenia reklamacji, Klient wypełnia formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie reklamacje Produktu będą zgłaszane przez Klienta w formie pisemnej na adres siedziby magazynu, emailem na mebleexotica@gmail.com pod rygorem nieważności ,niezwłocznie po wykryciu Wady .W zgłoszeniu reklamacji Klient powinien przedstawić dokładny opis Wady.
 5. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest dostarczenie wraz z pisemną reklamacją następujących niezbędnych danych :Dowodu Zakupu w postaci( paragonu , faktury vat albo potwierdzenia przelewu) .
 6. Klient ma obowiązek dostarczyć na swój koszt, ryzyko i wezwanie Meble EXOTICA Produkt do Magazynu lub innego wskazanego miejsca na terytorium Polski niezwłocznie, celem stwierdzenia wady lub dokonania naprawy. Produkt powinien zostać odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w trakcie przewozu. (folia bąbelkowa, narożniki piankowe lub kartonowe osłaniające każdy rant Produktu.)
 7. Meble EXOTICA zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia Produktu w ramach reklamacji, w razie braku dostarczenia przez Klienta dokumentów określonych w pkt. 5.5. , 5.4 .W takiej sytuacji Meble EXOTICA nie ponosi kosztów zwrotu Produktu do Klienta.
 8. Meble EXOTICA zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia Produktu w ramach reklamacji, jeżeli przesyłka jest nienależycie zabezpieczona lub uszkodzona.

6. TERMINY I ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie  14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego doręczenia kompletnych danych, o których mowa w pkt.5.5., a w razie wezwania Klienta do dostarczenia wadliwego produktu od dnia odebrania Produktu przez Meble EXOTICA.
 2. Klient zostanie poinformowany przez Meble EXOTICA pisemnie, telefonicznie lub e-mailem o decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji oraz o dalszym postępowaniu w celu likwidacji Wady. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 3. W razie niemożności oceny zasadności reklamacji na podstawie dostarczonych dokumentów  takich jak zdjęcia ,Meble EXOTICA może zażądać udostępnienia przez składającego reklamacje towaru celem przeprowadzenia oględzin.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Meble EXOTICA odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 5. W razie uwzględnienia przez Meble EXOTICA reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Meble EXOTICA, według wyboru Klienta- Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub wymieni na nowy niewadliwy egzemplarz. .
 6. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana  Towaru nie jest możliwa, Meble EXOTICA zwróci Klientowi - Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Meble EXOTICA, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia do Meble EXOTICA reklamowanego Towaru.
 8. Produkt wolny od Wad zostanie wydany Klientowi w miejscu siedziby Meble EXOTICA lub jej oddziałów po wcześniejszym pisemnych, telefonicznym lub e-mailowym poinformowaniu o tym Klienta.
 9. W razie dokonania naprawy lub wymiany wyrobu ,okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy elementu lub wymiany.
 10. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji składający reklamację ponosi jej koszty.
 11. Jeżeli identyczne materiały nie są dostępne w czasie naprawy , Meble EXOTICA zastrzega sobie prawo zastąpienia materiałów innymi o tej samej jakości o porównywalnych walorach.

7 .ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Konsumenta, uprawniony jest on do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Zamówienia, bez podania przyczyny.
 2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa  odbywa się przez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i przesłanie go wraz ze zwracanym Towarem i dopiskiem „Zwrot Zamówienia” na adres Meble EXOTICA.
 3. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży.
 4. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient. Meble EXOTICA nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”      
 5. Zwrot należności następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku sprzedaży Produktu na odległość miejscem spełnienia  świadczenia jest miejsce magazynu Meble EXOTICA
 2. Sądem właściwym w sporach wynikających z umowy sprzedaży Produktu jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Meble EXOTICA.
 3. Odpowiedzialnośc Meble EXOTICA za Wady jest ograniczona wyłącznie do obszaru terytorium Polski.